Ali-Keravan koulun sisäilmaongelmat

Ali-Keravan koulun sisäilmaongelmat oli syksyn viimeisen kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen merkittävin aihe.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus teki viranomaistarkastuksen maaliskuussa Ali-Keravan koululle. Tarkastuksessa havaittiin terveyshaitaksi katsottavia epäkohtia liittyen sisäilman hiilidioksipitoisuuteen, ilmanvaihdon puutteita, sekä epäiltiin mikrobiperäisten epäpuhtauksien kulkemista vaalean rakennuksen alapohjasta koulurakennuksen ensimmäisen kerroksen sisäilmaan.

Virastolle oli annettu kehotus em. epäkohtien korjaamiseksi. Kesän aikana kaupunkitekniikka teki korjaustöitä koululla. Ilmanvaihtoa oli parannettu ja poistoilmaventtiileitä lisätty. Vaalean rakennuksen alapohjaa oli siivottu rakennusjätteestä ja alipaineistettu sekä alapohjan tiiveyttä on parannettu.

Tästä huolimatta tulokset olivat epätoivottuja ympäristökeskuksen tekemässä jälkitarkastuksessa 4.11.-6.11.2013. Sisäilmassa oli edelleen terveyssuojelulain ylittävät määrät hiilidioksidia ja lämpötila huoneissa oli liian matala. Ilmassa oli myös aistinvaraisesti arvioitu koulun molemmissa rakennuksissa selvää tunkkaista ja poikkeavaa epäpuhdasta hajua. Vaaleassa rakennuksessa oli aistittu em. hajun lisäksi ummehtunutta hajua. Sen epäiltiin johtuvan joko riittämättömästä ilmanvaihdosta tai hallitsemattoman korvausilman kulkeutumiseen rakenteista huoneilmaan.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus totesi, etteivät suoritetut toimenpiteet ole olleet riittäviä terveyshaitan poistamiseksi.

Kokouksen esityslistassa esittelytekstissä kerrottiin asiasta näin:

”Terveydensuojelulain 51 § perusteella Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on oikeus antaa viranomaismääräyksinä yksittäisiä kieltoja tai määräyksiä, jotka ovat tarpeen terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Kieltoa tai määräystä voidaan tarvittaessa tehostaa uhkasakolla tai uhalla että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai että toiminta keskeytetään tai kielletään.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ehdoton vaatimus opetuksen järjestäjälle on, että luokkahuoneiden sisäilman laadun tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaiset vaatimukset.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa vireillä olevassa päätöksessä tullaan esittämään Ali-Keravan koulua koskevan terveydensuojelulain 51 §:n mukaisen määräyksen antamista seuraavasti:

Päävelvoite A
Ali-Keravan koulun toiminnasta vastaavan tulee viivyttelemättä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi siten, että luokkahuoneiden sisäilman laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan osalta. Valittava korjaustapa tulee olla eri olosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina toimiva.
Epäkohtaa korjattaessa tulee erityisesti huomioida, ettei mahdolliset ilmanvaihdon tehostamistoimenpiteet aiheuta terveyshaittaa tilojen käyttäjille. Heikosti suunnitellut ilmanvaihdon tehostamistoimenpiteet voivat aiheuttaa oleskelutiloissa mm. vedon tunnetta tai voimakkaan muutoksen rakennuksen painesuhteisiin aiheuttaen epäpuhtaiden ilmanvirtausten lisääntymistä rakenteista tai epäpuhtaista tiloista oleskelutiloihin.

Päävelvoite B
Tiloissa tulee teettää välittömästi tarvittavien korjausten ja toimenpiteiden valmistuttua luotettavalla ulkopuolisella asiantuntijalla uusintamittaus, jolla osoitetaan, että terveyshaitta on poistettu. Mittausraportti tulee toimittaa viivyttelemättä sen valmistuttua Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi.
Ympäristökeskus on ilmoittanut, että edellä esitetty terveysvalvonnan päällikön päätös tullaan määräämään noudatettavaksi mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta. Määräaika päävelvoitteen A suorittamiseksi on viimeistään 31.7.2014.”

Lautakunnan kokouksen esittelystä ja sitä seuraanneesta keskustelusta sain sellaisen kuvan, että sisäilmaongelma oli selkeä terveysriski lapsille ja koulun työntekijöille, sekä sen, että Keski-Uudenmaan ympäristökeskus voisi määräajan jälkeen määrätä käyttökiellon Ali-Keravan koululle, jos ongelmaa ei olisi poistettu.

Esityslistan ehdotuksena oli, että lautakunta päättää järjestää korvaavat tilat Ali-Keravan koulun noin sadalle oppilaalle, ja luopuu Ali-Keravan opetustoimintaan soveltumattomista tiloista. Toisena vaihtoehtona oli, että opetustoimintaa jatkettaisiin koululla remontoinnin jälkeen. Esityslistassa kuitenkin mainittiin, että vaaleaa rakennusta ei pystyttäisi remontoimaan enää koulukäyttöön, joten käytössä olisi vain punainen päärakennus.

Suhtaudun vakavasti sisäilmaongelmiin. Lapseni päiväkotiryhmän tilat asettiin käyttökieltoon Keravalla viime kesänä. Tilassa oli havaittu sisäilmaongelmia ja tutkimuksissa löydetty mikrobeja. Ryhmän tilassa oli havaittu pitkään tunkkaisuutta, ja osa työntekijöistä oli oireillut. Samaan aikaan julkisuudessa on raportoitu koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista.

Tiedustelin kokouksessa, että kai myös muut koulut ja päiväkodit ovat tutkittu sisäilman osalta. Vastauksena kerrottiin, että tutkimuksia tehdään jatkuvasti. Myöhemmin esityslistalla oli tiedoksiantona raportit Savion koulun ja Ilmarisen päiväkodin tutkimuksista.

Mietin päätöstä tehdessä, että liioitellaanko tässä terveysriskiä, ja onko tosiasiassa ehdotuksen taustalla vain pyrkimys päästä eroon pienistä kouluista. Tähän viittaisi muun muassa aikomus lopettaa Keravanjoen koulun Päivölänrinteen toimipiste syksyllä 2012. Silloin vanhempien liike pysäytti viraston aikomuksen. Ali-Keravan koulun kohdalla perusteluna ei ole kuitenkaan käytetty taloudellisuutta.

Päätöstä tehdessä minulla painoi lopulta vaakakupissa eniten se, etten halua olla päätökselläni luomassa riskiä kenellekään sairastua vakavasti. Mielestäni jokaisella lapsella ja työntekijällä pitää olla oikeus hyvään ja turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön.

Päätimme etsiä korvaavat tilat oppilaille mahdollisimman nopeasti, ja samalla jätimme ponnen, jonka mukaan tulee selvittää, millä kustannusarviolla koulutilat saadaan korjattua takaisin opetuskelpoiseen käyttöön. Kustannusarvion saatuamme voimme päättää siitä, säilyykö koulu opetuskäytössä.

Keskustelu kokouksen jälkeen

Kokouksen jälkeen on liikkunut monenlaisia väitteitä, ja Keski-Uusimaassa on puhuttu erilaisista korvaavista tiloista. Lautakunnassa emme päättäneet vielä mitään yksittäistä paikkaa. Kysyin kokouksessa onko asiaa mietitty, niin vastaus oli, ettei ole korvaavaa kohdetta vielä selvillä, se selvitetään myöhemmin.

Yhdyn vanhempien näkemykseen siinä, että on selvää, että korvaavien tilojen sisäilma pitää olla tutkittu turvalliseksi. Yhtälailla vaatimus siitä, että koulumatka on turvallinen, on täysin oikeutettu. Onhan kyse pääasiassa 1- ja 2-luokkalaisista oppilaista. Eikä vanhempien esiinnostamaa koulumatkapelkoa ainakaan vähennä Ali-Keravantiellä juuri äskettäin sattunut auton alle suojatiellä jääneen pienen koululaisen vakava loukkaantuminen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tämän vuoden budjetti tulee olemaan reilusti plus-merkkinen. Kokouksessa raportoitiin, että marraskuun lopulla tulos oli melkein 1 300 000 euroa positiivisen puolella. Minusta olisi täysi kohtuus, että näistä rahoista varmistettaisiin kunnolliset väliaikaiset oppimistilat Ali-Keravan koululaisille nykyisen koulunsa pihalle. Tätä sijoituspaikkaa perustelisi se, että Ali-Keravan koululta on pääasiassa siirrytty jatkoluokille lähellä olevaan Keravanjoen kouluun.

Verkkokeskustelussa lautakunnan päätöksen jälkeen on tullut esiin, että vanhemmille oli pidetty lautakunnan kokousta edeltäneenä iltana tiedotustilaisuus, jossa oli kerrottu ympäristökeskuksen tuloksista. Siellä useille (ainakin verkossa kirjoittaneille) vanhemmille oli tullut kuva, ettei kyse ole terveydelle haitallisista sisäilmatutkimuksen tuloksista, eikä mitään varsinaisia hometestejä ole tehty. Lautakunnassa taas sai kuvan, että kyse on merkittävästä terveysriskistä, ja myös uhasta, että Ali-Keravan koulun kiinteistö suljetaan opetuskäytöltä, jos ongelmaa ei poisteta. Luulen tietäväni jonkun verran opetuksesta koulutukseni ja työkokemukseni kautta, mutta en ole sisäilmaongelmien asiantuntija. Nojasin päätöstä tehdessäni siihen tietoon minkä sain esityslistasta, ympäristökeskuksen raportista ja kokouksessa saamastani informaatiosta.

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksella on otto-oikeus lautakuntien päätöksiin. Se voi halutessaan ottaa lautakunnan tekemän tietyn asian uudelleen käsittelyyn, jos se kokee, että päätös on pohjautunut puutteelliseen informaatioon. Se voi joko päättää sen toisella tapaa, tai palauttaa sen lautakunnan uudelleen päätettäväksi.

Esityslistassa Ali-Keravan koulun tulevaisuutta ei maalattu kovinkaan ruusuiseksi. Suojellun koulun ilmastoinnin remontoiminen kun olisi haasteellista, ja kallista. Koululla ei ole myöskään omaa ruokasalia, liikuntatiloja tai aineenopetukseen tarvittavia tiloja. Nämä ovat varmasti puutteita, mutta samaan aikaan pitää huomata, että Keravalla on valtava pula opetustiloista.

Luokkakoot ovat suuria kaikkialla Keravalla, mutta ruuhkaa on eniten Pohjois- ja Itä-Keravalla, johon myös Ali-Keravan koulu kuuluu. Ongelmaa ei varmastikaan vähennä yhtään se, että kun myöhemmin aletaan Kurkelan koulua laajentamaan, niin tarvitaan sille väistötilat. Herää kysymys, että haluammeko rakentaa Keskustan koulun viereiselle kentälle lapsille parakkikylän.

Mielestäni Ali-Keravan koulun mainitut puutteet eivät ole ongelma opetuksen järjestämiseen, jos sisäilmaongelmat saadaan ratkaistua. Olen ymmärtänyt, että lapset viihtyvät koulussa erittäin hyvin ja vanhemmat ovat keskimääräistä aktiivisemmin mukana luomassa yhteisöllisyyttä vanhempainyhdistyksen kautta. Se on paljon enemmän kuin monissa kouluissa, ja varmasti heijastuu myönteisesti myös oppimistuloksiin. Eikä historiallisesti tärkeästä Keravan vanhimman koulun kauniista miljööstä kannata helposti luopua.

Kerava täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Mielestäni juhlavuoden ykkösasiaksi pitää nostaa Keravan koulujen resurssien parantaminen. Tarvitsemme pienempiä luokkakokoja ja turvallisen sekä innostavan oppimisympäristön. Lapsiin investoiminen on järkevää tulevaisuuteen katsomista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *