Kasvatus- ja opetuslautakunnan leikkauslista

Kasvatus- ja opetuslautakunta oli suurten kysymysten äärellä kun se kokoontui päättämään liki miljoonan euron leikkauslistasta. Esitin kokouksessa, että useista leikkauksista, jotka tulevat maksamaan tulevaisuudessa kunnalle aiottuja säästöjä enemmän, pitäisi luopua, ja pyytää niiden kattamiseksi valtuustosta lisätalousarvio. Valittetavasti ehdotukseni ei saanut kannatusta.
Lautakunta oli edellisessä kokouksessa päättänyt jättää leikkauslistan pöydälle, ja kahta kokoomuslaista edustajaa lukuunottamatta kokonaisuutena vaatinut pontena kaupunginhallitukselta selvitystä vuoden 2014 verotuloarviosta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehti kun oli arvioinut Keski-Uusimaan haastattelussa kunnan saavan huomattavasti arvioitua suuremman verotulot.

Selvityksen sijaan kuntapäättäjille lähetettiinkin paimenkirje, jossa toistettiin että joulukuun valtuusto on leikkauslistat tehnyt, eikä niistä pidä poiketa. Viestiä alleviivattin vielä maalailemalla kuvaa, että jos asioita ei tehdä tahdotulla tavalla niin Kerava on suurissa ongelmissa.  Näin ei tietenkään ole. Kaupunki on vahva taloudellisesti, ja teki viime vuonnakin hyvän tuloksen. Selvää on, että tästä vuodestakaan ei tule taloudellisesti mikään kriisivuosi.  Siksi Vasemmistoliiton ryhmä esitti maanantaina valtuustossa, että verotuloarviota tulee nostaa 3,5 miljoonalla eurolla. Perustelut voit lukea täältä. Emme saaneet siihen tukea muilta ryhmiltä.

Esitin kasvatus ja opetuslautakunnassa tänään:

*Alakoulujen tuntijakoa ei supistettaisi

*Avustajia ei karsittaisi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. He tekevät hyvin tärkeää ennaltaehkäisevää työtä kaupungissa, jossa on Suomen suurimmat luokkakoot.

*Kasvatusohjaajien toimenkuvaa ja tehtäviä ei muutettaisi. Kasvatusohjaat ovat koulussa olleet tärkeässä osassa tukemassa nuorten kiinnittymistä opiskeluun ja kouluyhteisöön ja esimerkiksi auttamassa murrosiän kysymysten käsittelyssä. Uskon, että tulevaisuuden kouluissa on yhä enemmän kasvatusohjaajan kaltaisia tehtäviä, jotka yhdistävät monta vanhaa erillistä tehtävää.

*Tilavuokria ei korotettaisi. Monet keravalaiset yhdistykset tarvitsevat tiloja toimintaan, mutta niiden tulot ovat pieniä ja uhkana on mm. toiminta-avustustensa leikkaaminen. On järkevämpää, että tilat ovat ennaltaehkäisevässä käytössä, kun korotuksella saataisiin pikemminkin käyttöastetta laskemaan.

*Untolan leikkikoulun toiminnan jatkamista Untolassa. Leikkikoulutoiminnan integroiminen päiväkotien yhteyteen on hyvä asia, mutta pohdin onko meillä päiväkodeissa tällä hetkellä resursseja toiminnan organisoimiseen yhtä laadukkaana kuin se on Untolassa toteutettu. Pohdin myös mikä on todellinen säästö, jos kuitenkin sama määrä lapsia jatkaa toisessa paikassa syksyllä ja lastentarhanopettajat jatkavat myös työssään. Talo jää kuitenkin käyttäkustannuksineen Keravan kaupungille, vaikka se siirtyisikin pois varhaiskasvatuksen budjetista.)

*Lisäopetusta (10-luokkaa) ei karsittaisi. Itsekin aikoinaan 10-luokan käyneenä koen sen olevan tärkeä tie kasvaa ja ponnistaa myöhemmin jatko-opintoihin. Koen myös lisäopetuksen karsimisen pitkälti nuorisotakuun ajatuksen vastaiseksi.

*Lukion ja aikuisten perusopetuksen tuntikehyksestä ei pitäisi leikata. Aikuisten perusopetuksesta ei pitäisi supistaa. Edelleen aikuisten perusopetukseen panostaminen on mitä olennaisinta ennaltaehkäisemistä. Se antaa mahdollisuuden esimerkiksi maahanmuuttajataustaiselle paremmin kotoutua yhteiskuntaamme ja jatkaa muihin opintoihin. Monessa kaupungissa on panostettu tähän aiempaa enemmän.

*Esitys Kerava-lisän lakkauttamisen sijaan sen muuttamisesta 1 vuodesta 9 kuukaudesta jatkossa 1 vuoteen 6 kuukauteen.. Saataisiin kerättyä säästöjä 30 – 40 000 euroa, mutta samaan aikaan tarjottaisiin perheille mahdollisuus pitää pikkulapsia kotona kuitenkin hieman vanhempainvapaata pidempään.

Esitin, että näitä ehdotettuja leikkauksia ei tehtäisi, vaan niihin haettaisiin valtuustolta lisätalousarvio. Valitettavasti ehdotustani ei kannatettu.
Keravalisän muutoksessa sain tukea muutamalta lautakunnan jäseneltä. Samoin Untolan toiminnan jatkamisesta oli huolissaan lisäkseni pari valtuutettua.

Perusopetuksen tuntikehystä ei leikattu, mutta ikävä kyllä avustajien paikkoja vähennetään

On hyvä, että tuntikehystä ei leikattu peruskoulun puolella. Vastapainona lisäleikkaus kohdistui edellisten lisäksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vakansseihin.

Valtuustosopimuksen mukaisesti säästöjä olisi voitu hakea mm. eläköitymisten myötä, kun kaikkia paikkoja ei täytetä, mutta nyt tällä lautakunnan enemmistön hyväksymällä päätöksellä karsitaankin myös avustajien paikkoja niin, ettei kaikkia määräaikaisia (joita tekevät yleisimmin nuoret työntekijät) paikkoja jatketa.

Kun tiedetään, että Keravalla on Suomen suurimmat luokkakoot ja toisaalta päivähoitopuolella lasten päivähoidon tilamitoitus on Keski-Uudenmaan pienimpiä, niin avustajista karsiminen ei muuta tilannetta missään nimessä ainakaan paremmaksi.

Mainitaan vielä, että Vasemmistoliiton ryhmä esitti maanantaina valtuustossa vuoden 2014 verotuloarvion uudelleen arvioimista. Uudelleenarvioinnilla olisi pystytty perumaan nämä kipeät leikkaukset. Valitettavasti emme saaneet tukea muilta ryhmiltä.